So Glad I’m Here

So Glad I’m Here

So Glad I’m here By: Elizabeth Mitchell Lyrics: [Verse 1] I’m so glad I’m here So glad I’m here So glad I’m here, here today So glad I’m here You know, I’m so glad I’m here So glad I’m here, here today [Verse 2]...