So Glad I’m here

By: Elizabeth Mitchell

Lyrics:

[Verse 1]
I’m so glad I’m here
So glad I’m here
So glad I’m here, here today

So glad I’m here
You know, I’m so glad I’m here
So glad I’m here, here today

[Verse 2]
I’m gonna sing while I’m here
Sing while I’m here
Sing while I’m here, here today

Sing while I’m here
I’m gonna sing while I’m here
Sing while I’m here, here today

[Instrumental]

[Verse 3]
You know, love brought me here
Love brought me here
Love brought me here, here today

Love brought me here
You know, love brought me here
Love brought me here, here today

[Instrumental]

[Verse 4]
And joy brought me here
Joy brought me here
Joy brought me here, here today

Joy brought me here
You know joy brought me here
Joy brought me here, here today

[Verse 5]
I’m so glad I’m here
So glad I’m here
So glad I’m here, here today

So glad I’m here
You know, I’m so glad I’m here
So glad I’m here, here today

[Outro]
I’m so glad I’m here, here today
I’m so glad I’m here, here today